Etkili Sınıf Yönetimi İçin 4 Anahtar Strateji

Eğitim, toplumun temel yapı taşlarından biridir ve bu yapıyı sağlam tutmanın anahtarı, etkili sınıf yönetimidir. Sınıf yönetimi, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşimini, dersin akışını ve öğrenme ortamını yönlendiren bir dizi yöntem ve tekniktir. Bu yazıda, öğretmenlerin sınıflarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak beş anahtar stratejiyi ele alacağız.

 1. Öğrenci Katılımını Artırmak
  Öğrenci katılımı, öğrenme sürecinin merkezinde yer alır. Aktif öğrenme, öğrencilerin derslere daha fazla dahil olmalarını sağlar. Bunun için öğretmenler, tartışma grupları, beyin fırtınası seansları ve interaktif sunumlar gibi yöntemler kullanabilir. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden projeler ve aktiviteler düzenlemek, dersleri daha ilgi çekici hale getirebilir.
 2. Disiplin ve Sınıf Kuralları
  Sınıf yönetiminin temel taşlarından biri, net ve tutarlı disiplin kurallarıdır. Öğretmenler, öğrencilerle birlikte sınıf kurallarını belirleyerek onların bu kurallara sahip çıkmasını sağlayabilir. Pozitif disiplin yaklaşımları, öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmeye odaklanır. Tutarlılık ve adillik, öğrencilerin kurallara saygı duymasını ve sınıf içinde olumlu bir atmosferin oluşmasını sağlar.
 3. Teknolojiyi Etkili Kullanmak
  Teknoloji, modern eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Akıllı tahtalar, tabletler ve eğitim yazılımları gibi araçlar, dersleri daha etkileşimli ve eğlenceli hale getirebilir. Öğretmenler, teknolojiyi öğrenci öğrenmesini desteklemek ve ders materyallerini zenginleştirmek için kullanabilir. Ancak, teknolojinin dikkat dağıtıcı olmaması için dengeli ve amaç odaklı kullanılması önemlidir.
 4. Öz Yeterlilik ve Öğrenci Motivasyonu
  Öğrencilerin kendilerine olan inancı, başarıları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Öğretmenler, öğrencilerin öz yeterlilik algısını güçlendirerek onların motivasyonunu artırabilir. Bunu başarmak için, öğrencilere zorlukları aşmaları için gerekli destek sağlanmalı ve başarıları takdir edilmelidir. Ayrıca, öğrencilere geri bildirim verirken, olumlu ve yapıcı bir dil kullanmak, onların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sonuç
Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştiren, öğrenmeye teşvik eden ve pozitif bir eğitim ortamı yaratan bir süreçtir. Bu beş strateji, öğretmenlere sınıflarını daha etkili bir şekilde yönetmeleri için rehberlik edebilir. Sonuç olarak, iyi yönetilen bir sınıf, hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha verimli ve tatmin edici bir öğrenme deneyimi sağlar.

Balık Kılçığı Oturma Düzeni

20-25’den fazla katılımcının olduğu gruplar içindir

Tüm katılımcılar ekranı görebilirler

Ortadaki koridor eğitimcinin  katılımcılarla iletişimini sağlar

Masa arkadaşlarının ortak çalışması mümkün olur

Bazı katılımcılar diğerlerini maskeleyebilir

Okul sıralarını hatırlatır ve bazen hatalı gruplamalara yol açabilir

Grup Çalışması Oturma Düzeni

30’dan fazla katılımcı için idealdir

Grup çalışmalarının çok olduğu eğitimler için uygundur

Resmi olmayan ve aktif katılımı destekleyen bir ortamdır

Bir aktiviteyi alt grup aktiviteleri olarak yapmayı sağlar

Doğallığı, açıklığı ve içtenliği sağlar

Eğiticinin aralarda rahat dolaşmasını sağlar

Katılımcılar ekranı rahat görebilirler

Gruplaşmalara yol açabilir

Daire Oturma Düzeni

Beyin fırtınası eğitimleri için idealdir

En üst düzeyde katılımı ve aktiviteyi özendirir

Eğitimci-katılımcı etkileşimini sağlar

Bilişsel bir liderliğe gerek duyulmaz

Katılımcıların aralarında konuşmaları engellenir, gruplaşmalar azalır, rahat diyalog gelişir

Katılımcılar kendilerini eşit hissederler

Görsel araçların kullanımı uygun değildir

Rol Oyun Düzeni

12-15 kişilik eğitimler için uygun

Katılımcıların oyun ve sunumları rahat izlemesi ve katılması mümkün

Çeşitli grup aktiviteleri için eşyaları çekmek gerekmez

Grup oluşturmayı ve çalışmalarını kolaylaştırır

Video kaydı için köşelerden kayıt yapmak mümkündür

Oturma ve Katılımcı Psikolojisi

¢Koltuklar ne çok rahat ve ne çok rahatsız olmamalı ¢Eğitici ile aradaki uzaklık arttıkça katılım azalır ¢Sıra düzeni iletişimi azaltır ¢Bazen katılımcıların birbirleri ile kaynaşmaları ve küçük gruplaşmalara engel olmak için yer değiştirmeleri istenebilir ¢Farklı zamanlarda eğitime gelenler aynı yerde oturmak isterler

¢Çabuk sinirlenen ve kurallara uymayan katılımcılar grup çalışması düzeninde oturmak istemezler ¢Sürekli oturmanın yarattığı yorgunluğu gidermek için belirli aralıklarla ayağa kalkmayı ve kan dolaşımını değiştirmeyi sağlayan grup çalışmaları yapmak iyi olur ¢Kahve-çay ikramlarının salon içinde bulundurulduğu rahatlatıcı ortamları kullanmak yararlı olur, ancak katılımcıların ilgisinin sık sık dağıtılmaması da gerekir

Fiziksel Çevre

1. Isı, havalandırma, ışık, ses düzeni, dinlenme yeri, oturulan sandalyelerdir. •

2. Parlak renkler, neşeli ve iyimser bir ruh haline, donuk ve mat renkler, tersi durumlara yol açabilir.

3. Oturma düzeni katılanların yüz iletişimini sağlayacak şekilde yuvarlak veya oval olmalıdır.

4. Katılanların aktif olmalarını sağlayacak eğitim materyali kullanılmalıdır.

İletişim sürecindeki temel öğeler

Kaynak: Başkası ile paylaşacak bir fikre sahip olan kimsedir.

Mesaj: İletişime esas olan haber ya da bilgidir. Mimik, jest gibi bir sembol olabilir.

Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ya da yöntemdir. En etkili araçlar görsel-işitsel olanlardır.

Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın, iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişidir. Birey, grup ya da kurum olabilir.

Dönüt: Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması sürecidir. Dönüt sağlanamıyorsa iletişim tek yönlüdür.

Çift yönlü mesaj alış-verişine, iletişim

Tek yönlü mesaja, iletim denir (radyo,tv).

Sağlıklı bir iletişim için alıcının kaynak tarafından çok iyi tanınması gerekir.

Kaynak ile alıcının geçmişteki ortak yaşantısı ne kadar fazla ise, iletişimde anlaşmaları o kadar kolay olur.

Kişiler Arası İlişkiler

1. Eğitimde fiziksel ortam kadar psikolojik iklim de önemlidir. •

2. Kişiler arası ilişkiler iyi bir iletişimle başlar •

3. İletişim Latincede bölüşme anlamına gelen (Communis) kelimesinden çıkarılmış bir terimdir.

4. Mevcut kapsamın bireyler arasında bölüşümünü sağlamak için yapılan çabalar olarak tanımlanabilir. •

5. İki birim arasında ileti alış verişi daha yalın bir tanımlama olabilir. • •

6. Diğer bir tanımla iletişim, duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi, bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. •

7. Uyku saatlerinin dışında kalan sürenin %75’i iletişimle geçer. Bu sürenin %30’u konuşarak, %45’i de dinleyerek geçer.

8. İletişimin amacına ulaşabilmesi için mutlaka iletişim sürecinin işlemesi gerekir.