Fiziksel Ortamla İlgili Hazırlıklar

Bir sistemin yer aldığı mekânın özellikleri ile, sistemin araç süreç ve hedeflerinin uyuşum içinde olması gerekir. Mekân, sistemin bir parçası olarak, onun diğer parçalarıyla uyumlu olmak durumundadır.
Sınıf ortamının çeşitli özelliklerinden biri, öğrencilerin, farklı yaşama biçimleri olarak sınıfa getirdiği, kökleri sınıf dışında olan çok boyutluluktur. Öğrencilerin çokluğu ve farklılığı nedeniyle, bir tek olay bile, öğrencilerin özelliklerine göre değişen çok sonuca yol açar (Doyle, 1986: 394, 395).

Eşzamanlılık; sınıf ortamının başka bir özelliğidir. Sınıfta aynı anda birden çok şey olur: Öğretmen bir öğrenciyi dinlerken öbürünü izler, yeni bir soru düşünür, zamanı kontrol eder. Sınıfta grup çalışmasının yapıldığı zamanlarda bu olaylar daha da çoğalır.
Kısa sürede çok sayıda olayla karşılaşmak, sınıf ortamının anındalık-çabukluk özelliğidir. Sınıftaki olaylar beklemez, anında yanıt ister. Bu olayların en beklenmedik zamanlarda ortaya çıkması, sınıf ortamının kestirilmezlik özelliğidir.

Sınıf olaylarına öğrencilerin çoğu, bazan hepsi tanık olur. Gizli-saklının yer alamayacağı bir ortam olması, sınıfın açıklık özelliğini oluşturur. Yanlışlar, beceriksizlikler, ortamda oluşan herşey sınıftakiler tarafından görülür.
Uzun sürelilik, sınıf ortamının başka bir özelliğidir. Bütün bir dönem boyunca, hergün sınıf içinde bulunulur. Bu özellik, davranışları yönlendirici normlar ve deneyimler oluşturmak için öğretmene fırsat sağlar. Bu oluşumlar gelecekteki eylemleri etkiler.

FİZİKSEL ORTAMLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR

Okulun fiziksel yapısı, okuldaki eğitimin niteliğini etkilemektedir. Bu nedenle, nitelikli eğitimin sağlanması, iyi düzenlenmiş, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış ortamları zorunlu kılmaktadır. Okuldaki eğitim ortamlarıyla ilgili araştırmalar, eğitim kalitesi ile eğitim çevresinin ve çevreyi oluşturan öğrenme ortamlarının uygunluğu arasında, doğrudan bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bu yüzden yönetici ve öğretmenlerin okulun fiziksel yapı ve donanımıyla ilgili hazırlıkları yerinde ve zamanında yapmaları gerekmektedir.

Sınıf yönetiminin boyutlarından biri de sınıf içi fiziksel düzendir. Sınıf içi fiziksel düzen ifadesi öğrenme-öğretme süreçleri için ayrılan ortamın sahip olması gereken özellikleri ve sistemin diğer öğelerle hedeflere ulaşma doğrultusunda uyumunu belirtir. Sınıf ölçülerinin uyumu, duvarların boyalı olması ve renklerin uyumu, pencerelerin genişliği, perdeler, sıra, masa, dolap gibi eşyaların niteliği ve düzeni, çiçek, resim tabloları, masa örtüsü gibi eşyaların bulunması, böylelikle öğrencinin kendini ifade edebileceği rahat bir ortam oluşturularak, okula ve sınıfa isteyerek gelmeleri sağlanabilir. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin farklı hazır bulunuşlukları, yaşam biçimleri ve bireysel farklılıkları nedeni ile fiziksel ortam öğrenci özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Bu anlamda sınıf değişik özelliklere sahip bireylerin yaşadıkları, kendine özgü özellikleri olan küçük bir topluluktur.3

Sınıf ortamında düzenlenmesi gereken önemli bir fiziki alan öğrenme köşesidir. Öğrenme köşesi, öğrencinin düzeyine göre ödevlerin verildiği ve öğrenilen becerilerle ilgili küçük grupların uygulamalarını yaptığı köşedir. Öğrenciler, öğrenme köşesinde kendilerine verilen ödevleri yapar ve grup çalışmalarında bulunurlar. Her öğrenci için öğrenme köşesinde geçireceği süre gerçekçi olarak belirlenmelidir. Bu süre gereğinden fazla ise, küçük küme çalışmasına katılan öğrenciler sınıfın tümünün katıldığı öğretimsel etkinliklerden kopabilir.4

Sınıf ortamının çeşitli özelliklerinden biri, öğrencilerin, farklı yaşama biçimleri olarak sınıfa getirdiği, kökleri sınıf dışında olan çok boyutluluktur. Eşzamanlılık, sınıf ortamının başka bir özelliğidir. Sınıfta aynı anda birden çok olay gerçekleşir. Kısa sürede çok sayıda olayla karşılaşmak, sınıf ortamının anında-çabukluk özelliğidir. Sınıftaki olaylar beklemez, anında yanıt ister. Olayların en beklenmedik zamanlarda ortaya çıkması, sınıf ortamının kestirilmezlik özelliğidir. Sınıfın gizli saklının yer alamayacağı bir ortam olması, sınıfın açıklık özelliğini oluşturur. Bütün bir dönem boyunca, her gün sınıf içinde bulunulur. Bu sınıf ortamının uzun sürelilik özelliğidir. Bu özellik davranışları yönlendirici normlar ve deneyimler oluşturmak için öğretmene fırsat sağlar. bu oluşumlar gelecekteki eylemleri etkiler. Fiziksel özelliklerin düzeni öğrencilerin öğrenme yaşantılarına etkin katılımı ve etkileşimini etkiler. Sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin değişkenler; öğrenci sayısı, ısı, ışık, renk, temizlik gürültü vb gibi sıralanabilir.