Kişiler Arası İlişkiler

1. Eğitimde fiziksel ortam kadar psikolojik iklim de önemlidir. •

2. Kişiler arası ilişkiler iyi bir iletişimle başlar •

3. İletişim Latincede bölüşme anlamına gelen (Communis) kelimesinden çıkarılmış bir terimdir.

4. Mevcut kapsamın bireyler arasında bölüşümünü sağlamak için yapılan çabalar olarak tanımlanabilir. •

5. İki birim arasında ileti alış verişi daha yalın bir tanımlama olabilir. • •

6. Diğer bir tanımla iletişim, duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi, bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. •

7. Uyku saatlerinin dışında kalan sürenin %75’i iletişimle geçer. Bu sürenin %30’u konuşarak, %45’i de dinleyerek geçer.

8. İletişimin amacına ulaşabilmesi için mutlaka iletişim sürecinin işlemesi gerekir.