Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi

İletişimle ilgili temel kavramlar bilgisini bilebilme,
İletişim sürecinin öğelerini bilme,
İletişim sürecinde öğelerle ilgili değişkenleri öğrenme,
Öğretmen-öğrenci iletişiminde öğelerle ilgili değişkenlerden çıkarımlarda bulunabilme,
Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
Öğrencileri güdülemede içsel ve dışsal güdülemeyi kullanabilme,
Öğrencilerle iletişimde stratejiler geliştirebilme ve uygulayabilme

Slaytı indirmek için : Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi

Sınıfta Zaman Yönetimi

Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme
Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yaklaşımları kavrayabilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin ilkeleri kavrayabilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yöntem ve teknikleri kavrayabilme

Slaytı indirmek için : Sınıfta Zaman Yönetimi

Öğretimin Yöntemi

İÇİNDEKİLER
Öğretimin Yönetimi
Etkili Öğretmenler
Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi
Öğretimin Planlanması
Öğretimin Uygulanması
Derse Hazırlık
Dersin Sunumu
Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri
Dersin Kapanışı
Öğretimin Değerlendirilmesi
Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi
Öğretimin Yönetiminde Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları
Doğrudan Öğretim
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Çoklu Zeka Kuramı
Oluşturmacı Öğrenme
Problem Temelli Öğrenme

Slaytı indirmek için : Öğretimin Yöntemi

Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri

Sınıf, okul içerisinde eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği ortamdır. Öğretmen, sınıfta belirli süre içerisinde belirlenen amaçlara ulaşabilme amacı taşımaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için öğretmen yeterlikleri ile birlikte, sınıf ortamının eğitim öğretim etkinliklerine uygun düzenlenmesi gerekmektedir.
Slaytı indirmek için : Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri

Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler

Okul amaçlarının gerçekleştirilmesi sınıfın etkili yönetilmesi ile mümkündür.
Olumlu bir sınıf ve öğrenme atmosferinin oluşturulmasında bir çok değişken rol oynamaktadır. Bunlar arasında; öğretmen ve öğrencilerin geçmiş yaşantıları, ailelerin okula desteği, okulun eğitim politikaları, eğitim programları, öğretme sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyon düzeyleri gibi bir çok etken sayılabilir.

Slaytı indirmek için : Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler

Özel Grupların Yönetimi

Sınıflardaki farklı öğrencileri (1) başarısız, (2) dikkat eksikliği ve hiperaktif, (3) özel öğrenme güçlüğü (4) görme özürlü, (5) işitme özürlü, (6) konuşma özürlü, (7) bedensel özürlü, (8) uyum ve davranış bozukluğu ve (9) üstün nitelikli v.b. olarak sıralamak mümkündür.
Günümüzde yaygın kabul görülen bir görüş, özel sorunlu öğrencilerin de kaynaştırma programlarıyla normal öğrencilerle bir arada eğitim görmesinden yanadır.
Kaynaştırma, özürlü insanlara, mümkün olduğu kadar bağımsız olabilmeleri için bulundukları çevrede yaşamlarına, öğrenimlerine ve çalışmalarına yardımcı olmaktır. Kaynaştırma programlarında “ortama uyum” özürlülerle normallerin aynı sınıflarda eğitim görmelerinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Slaytı indirmek için : ÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ

Sorun Davranışların Yönetimi

Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışları sorun davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçüt sıralanmaktadır:
Davranışın öğrencinin kendisinin yada sınıftaki arkadaşların öğrenmesini engellemesi.
Davranışın öğrencinin kendisini yada arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması.
Davranışın okulun araç ve gereçlerine yada arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi.
Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi.

 

Slaytı indirmek için : SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ

Sınıf Yönetiminin Temel Kavramları ve Özellikleri

Bir öğretmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız?
1. Öğretmenlik rolünden beklentilerin değişmesi
Dün:Öğretmen=Her şeyi bilen kişi
Bugün: Öğretmen=Öğrenmeyi yönlendiren, öğrenmeyi öğreten kişi
►Öğretmenlik mesleğine giriş
►Gelişim ve öğrenme
►Öğretim teknolojileri ve Materyal geliştirme.
►Öğretimde Plan. Ve Değ.
►Sınıf Yönetimi
►Okul Deneyimi
►Rehberlik
►Özel öğretim yöntemleri…vd.
Slaytı indirmek için : SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI VE ÖZELLİKLERİ

İstenmeyen davranışlara karşı yaklaşımlar

İstenmeyen davranışlar, farklı özelliklerdeki öğrencilerce, farklı nedenlerle yapılabilir. Davranışlardaki bu görelik, onlara karşı eylemleri de çeşitlendirir. Bu eylem yaklaşımları üç grupta toplanabilir :23

Karışmacı olmayan yaklaşım
Davranışçı yaklaşım
Etkileşimci yaklaşım

1.Karışmacı Olmayan Yaklaşım

Sorun konusunda öğrenciyi bilgilendirerek , sorunu ona çözdüren yaklaşımdır. Öğrencinin iyi niyeti ve güvenilir olduğunu, kendini kontrol etmesi gerektiğini, uygun fırsat verildiğinde bunu yapabileceğini varsayar. Bu varsayımı, onun bu tür öğrenciler için kullanılabilir olduğunu gösterir. Öğretmen, öğrencinin davranışını değerlendirmez, yargılayıcı olmayan bir güven ortamı yaratır. Öğrenciye, sorunla uğraşma şansı ve özgürlüğü verilir. Öğretmen buyurucu değil, kolaylaştırıcıdır. Sorunu tanımlayamaya, sonuçlarını bulmaya, çözüme ulaşmaya yardım eder.

.2.Davranışçı Yaklaşım

Öğretmenin gerektiğinde güç kullanarak öğrenci davranışlarını şekillendirmesi yaklaşımıdır. Davranıştan çevre sorumludur. Kurallar ve uyup uymamanın sonuçları açıkça belirlenir, uygun davranışlar ödüllendirilir, uygun olmayan davranışlarda bazı yararlar kaldırılır veya ceza verilir, davranışın nedeni aranmaz.24

3.Etkileşimci Yaklaşım

Davranışçı ve yardım edici yaklaşımlar arasında yer alır. Öğretmen yetkeyi öğrenciyle bölüşür, öğrenciyi, sorunu çözmeye yeterli, ama uzman desteğine muhtaç sayar. Sınıf kuralları birlikte konur, soruna birlikte çözüm aranır. Öğrencinin kendini değerlendirmesi olarak adlandırılan, değişmesi istenen davranışın öğretmence anlatılıp gösterilmesi, öğrenci tarafından uygulanması yöntemi, bu yaklaşım içinde görülebilir.25

Gordon’un Çatışma Çözme Yöntemleri

Gordon, sınıftaki çatışmaların çözümünde üç temel yöntemin kullanılabileceğini savunmaktadır. Bu  yöntemler, kazan-kaybet , kaybet- kazan , kazan- kazan yöntemleridir.

1.Kazan-Kaybet Yöntemi

Bu yöntemde, öğretmen kazanır öğrenci  kaybeder. Çatışma sürecinde, öğrenci, öğretmenin sunduğu seçeneği kabul etmek zorundadır.

2.Kaybet – Kazan  Yöntemi

Çatışma yönetimi yöntemlerinden  kaybet-kazan yönteminde  öğrenci  kazanmakta, öğretmen kaybetmektedir.Üretilen çözüm öğrencinin çözümüdür. Öğretmen, öğrencinin savunduğu çözümü kabul eder.

3.Kazan-Kazan Yöntemi

Sınıftaki çatışmaların çözümünde kullanılabilecek en etkili çatışma yöntemi, kazan-kazan yöntemidir.Kazan- kazan yönteminde hem öğretmen hem de öğrenci kazanmaktadır. 26