Öğretmen Kitapları Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Eğitim sözcüğünün farklõ tanõmlarõnõn ortak yanõ, onun, davranõş değiştirme,
davranõş oluşturma amaçlõ etkinlikler bütünü olmasõdõr. Öğretim, öğrenme,
davranõşõn sağlanmasõ amacõyla yapõlan ön çabalardõr, insanlarõn öğrenim
düzeylerinin göstergesi diplomalan, eğitim düzeylerininki ise davranõşlarõdõr. Terli iken
soğuk su içmemek, yemekten sonra dişleri fõrçalamak, ulaşõm akõmõnõ
engellememek için yolun sağõndan yürümek gerektiğini bilen ama bu davranõşlarõ
uygun koşullarda yapmayan insan, öğrenmiş ama eğitilmemiştir. Öğrenimin
yalnõzca cahilliği giderdiğini belirten halk deyişimiz de bu yargõnõn farklõ bir
anlatõmõdõr.
Toplumsal yaşamõmõza bu açõdan baktõğõmõzda, öğrenim düzeyi yüksek olan
çok sayõda insanõn azõmsanmayacak sayõdaki davranõşõnõn, bilmesi gereken yasald
üşünsel kurallara, çoğu kez bilinçsiz olarak uymadõğõnõ görürüz. Bu davranõşlarõn
süreklilik kazanmasõ duru-munda o kişiler için, öğretilmiş ama eğitilmemiş denebilir.
Eğitimin önkoşulu olan öğretim – çünkü, rastlantõlar dõşõnda, bilmediğimiz birşeyi
yapamayõz- ne yazõk ki eğitimin garantisi olamamaktadõr. Bu du-rumda, öğrenme
için kullanõlan kaynaklann insanlarõ hedefe yeterince götüremediği söylenebilir.
Kültürümüz, bildiği gibi davranmayanõ elbette uygun koşullarda-sõrtõnda kitap
yükü taşõyan uzun kulaklõ yük hayvanõna benzetmektedir: İkisi de taşõdõğõ bilgiye göre
davranmõyor. Bu tür insan, yalnõzca ge-leceğin bilgiye dayalõ hizmet düzenekti yapõsõna
değil, bugünün toplumuna bile uygun değildir. Bilgiyi taşõyan ama kullanamayan
değil, nasõl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan,
düşünerek yeni bilgiler üretebilen, sorun çözen insanlara gereksi-nim vardõr.
Nasõl bir öğrenme sağlayalõm ki zamanla çabuk unutulmasõn, uygun
koşullarda davranõşa dönüşebilsin sorusunun yanõtõ verilmelidir. Nitelikli bir
öğrenmenin sağlanõp, bu bilgilerin uygun koşullarda davranõş olarak da
gösterilebilmesinin koşullarõna ek olarak, öğrenilenlerin yinelenmesi, somutlaştõrõlmasõ,
yapõlarak deneyim ve alõşkanlõk

 

Öğretmen Kitapları Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir