Sıra Olmazsanız Ders Yapamam

Nöbetçi öğretmen;

– Zil çaldı çocuklar, içeri diye bağırarak öğrencileri sınıflarına almaya çalışıyor, ancak kimseye sözünü dinletemiyordu. Daha sonra önüne gelene hafif hafif vurarak sözünü dinletmek istedi, ancak sözünü dinletemedi. Birden, ?Ar?imet?in bulu?u? gibi bir ?ey akl?na gelmi? gibi hareketlendi. Hemen d?? kap?y? do?ru ko?tu, tam kap?y? kapayacakken ö?renciler merdivenlere do?ru ko?maya ba?lad?. Birkaç ö?rencinin merdivenlere dü?tü?ü görüldü. Bir kaç? da ö?retmenin kapad??? d?? kap?ya k?s?ld?.

Bir ö?renci ?kolum, vay kolum k?s?ld?!? diye ba??r?yordu. Bu s?rada nöbetçi ö?retmen yanl???n? anlay?p, okulun giri? kap?lar?n? arkas?na kadar açt?. Yere dü?en ö?rencileri kald?rmaya ko?tu. Bu defa;

– Acele etmeyin çocuklar, yava? girin diye ba??rmaya ba?lad?. Göz ucuyla da çevreyi kontrol ediyordu. Sivil k?yafetli ki?iyi pek dikkate almad?. Çünkü O?nun on dört y?ll?k ö?retmen, müfetti? ve de iyi bir gözlemci oldu?unu tahmin edemezdi. D??ardan gözlem yapmak çok ho?uma gitmi?ti. Okulun duvar?na oturdum. Bütün ö?renciler derse girmi?lerdi. On dakika sonra içeriden bir s?n?f birbirlerini kovalayarak gürültülü bir ?ekilde d??ar? ç?kt?. Ö?rencilerin, bir k?sm? e?ofmanl? bir k?sm?n?n ise okul önlü?ü vard?. Aradan be? dakika kadar bir zaman geçti, sallana sallana normal ceket-kravatl? bir ö?retmen ö?rencilerin arkas?ndan geldi. Ö?rencilerin bir k?sm? kendi kendine s?ra oluyor, bir k?sm? da rastgele sa?a sola ko?uyor, futbol topu ile oynuyordu.

Beden e?itimi ö?retmeni dersin ilk on be? dakikas?n? hiçbir ?ey yapmadan harcam??t?. Ö?rencilere ara s?ra ?öyle sesleniyordu.

-Çocuklar s?ra olmazsan?z bende ders yapmam.

Dersin bitimine 10-15 dakika kalm??t? ki ö?retmen çald??? düdükle zar zor s?ra yapt??? ö?rencileri yürütmeye ba?lad?. Böyle zaman geçmi?ti. Ders bitti, paydos dedi. Duvar?n üstünde kala kalm??t?m. Beden e?itimi ö?retmenine, evine gitti?i zaman acaba rahat bir ?ekilde uyuyabildi mi diye sormak için yar?n? bekledim.

Kaynak: Fikret Süren. Eğitim Yönetimi Dergisi Yıl:1, Sayı:2, Sayfa :281

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir