Sınıf Yönetiminin Tanımı

Öğretmenin temel görevi öğrencilerde eğitimin amaçları doğrultusunda davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu bağlamda öğretmen; Öğrencilere yeni bilgiler sunma, öğrencilerin derse devamını sağlama, sınıf içi etkinlikleri kontrol etme, öğretim materyallerini düzenleme, öğretimin önündeki engelleri kaldırma gibi görevleri yapar.
Okumaya devam et

Sınıf Ortamı Nasıl Olmalıdır ?

  1. Öğrencinin kendini güvende hissedeceği
  2. Okula, öğretmenine ve derse karşı olumlu tutum geliştirebileceği
  3. Öğretim hedeflerine ulaşıp başarılı olabileceği
  4. Öğretmenini dikkatle takip edebileceği
  5. Zamanının büyük çoğunluğunu öğrenme etkinliklerine ayırabileceği sağlıklı bir ortamolmalıdır.

Sınıfta Disiplin

Disiplin, öğretmenin sınıf ortamındaki olumsuz davranışlarını kontrol etme yolları anlamına gelmektedir. Bütün bunlar ceza veya davranış değiştirme programlarıyla yapılmaktadır. Kısaca sınıf ortamını bozan tek bir etken var oda öğrencinin bizzat kendisidir.

Günümüzde sınıf yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrencinin olumsuz davranışlarının tek sorumlusunun öğrenci olmadığı bir çok eğitimci tarafından ortaya konulmuştur. Bu aşamada öğrenciyi olumsuz davranışa iten nedenler ön plana çıkmaktadır. şekli gibi…

Disiplin Jones Modeli

Beden Dili, Teşvikler ve Verimli Yardım Jones Modeli

Disiplin Jones modelinin ana odak öğrencilerin kendi kendini kontrol destekleyen yardım etmektir. Bu amaçla doğru onun vücut dilini vurgu en etkin kullanımı, istenen davranışı motive teşvikler sağlamak açıklamaktadır ve bağımsız çalışma süresinde öğrencilere etkili ve verimli yardım sağlamak için işlemlerin detayları.

Jones’un Anahtar Fikirler.

1. Öğrencilerin görev kapalı veya başka öğretmen veya diğer sınıf üyeleri rahatsız çünkü tipik sınıflarda Öğretmenler kendi öğretim süresinin yaklaşık% 50 kaybedersiniz.

2. Pratik Öğrenci aksaklığı iki çeşit bu kayıp zaman tüm sonuçları -. Izni (% 80) ve genel, sesler yapma dahil, goofing hayal, ya da izni olmadan birinin koltuğu çıkmadan konuşuyor

3. Öğretmenlerin sistematik şiddetle disiplini yardımcı teknikler üç çeşit istihdam varsa bu kayıp öğretim Çoğu zaman kurtarılabilir:

(I) etkili vücut dili,
(ii) teşvik sistemleri ve
(iii) etkili bireysel yardım.

4. Duruş içeren etkili vücut dili, göz teması, yüz ifadesi, sinyaller ve fiziki yakınlık – İyi sınıfta disiplini ilk tekniği temel sebebinin.

5. Öğrencilerin görev, tam bir iş kalır ve düzgün davranmaya motive Teşvik sistemleri, aynı zamanda iyi bir disiplin kuvvetle katkıda bulunur.

6. Öğretmenler hızlı ve etkin öğrencilere bireysel yardım sağlamak için mümkün olduğunda, öğrencilerin daha iyi davranır ve daha fazla iş tamamlamak. Okumaya devam et

Grupla Problem Çözme

–Sınıfta ortaya çıkan durum tüm sınıfı ilgilendirdiği durumlarda, sınıf toplantısı yapılarak, tüm öğrencilerin sorunun çözümlenmesine katkıda bulunması sağlanır. Sınıf toplantısı her eğitim düzeyinde kullanılabilir.

Sınıf Toplantılarının Yürütülmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Mümkünse öğrenciler birbirlerinin yüzlerini görebilecek biçimde daire ya da yarım ay şeklinde oturtulmalı ve öğretmen öğrencilerin arasında yer almalıdır.
2. Toplantıda bütün grubu ilgilendiren konular ele alınmalı.
3. Tartışma sırasında öğrencilerin çözüm yolları bulması için çaba harcanmalıdır.
4. Her toplantıda belli gündem maddeleri olmalı ve bunun dışına çıkılmamalıdır.
5. Toplantı sırasında, öğrencilerin parmak kaldırarak söz alması, birbirlerini dinlemeleri ve tüm öğrencilerin fikirlerini paylaşmaları sağlanmalıdır.

Zaman Yönetimi

Sınıfta zamanın tümü, eğitsel amaçlara yönelik etkinlikler için kullanılmalıdır. Bunu sağlamanın bir yolu, sınıf süreçlerinin dikkatle planlanması,
zamana bağlanmasıdır. Örneğin, öğrenciler laboratuvarda ve uygulama
alanlarında kendilerine sıra gelmesi için bekliyorlarsa, sınıf küçük gruplara
aynlarak ve iş dilimleri bu gruplara farklı zamanlarda verilerek bu zaman yitimi
önlenebilir.
Öğretmen, zaman yitirici yönetsel işlerle de sınıfta fazla uğraşmamalıdır.
Yoklama yapmak için herkesin adını okumak gerekmez, olan-olması gereken öğrenci sayılarına bakılarak, öğrencileri tanıyor olmanın da yardımıyla, kimlerin gelmediği hemen bulunabilir. Yönetsel duyurular da fazla zaman almamalıdır.
Kullanımı birbiriyle ilgili araçlar yanyana konarak, araç ve onu kullananın bulunduğu yerler yakın tutularak, araç kulanımının alacağı zaman azaltılabilir.
Örneğin, okuma köşesi kitap raflarının, deney aletleri deney masalarının yakınında olmalıdır. Öğretmen, sınıftaki etkinliklerin hazırlıklarını ders öncesinde yaparak, araçlann hazırlanışını, düzenlenişini, önceden bitirerek, tahtaya yazılacakları ders öncesinde yazarak, zaman kazanabilir (Cangelosi, 1988: 71,76).

Sınıfta İletişim

Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin, eğitsel amaçlara ulaşabilmek için, kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları, uygun bir düzenlenişle paylaştıktarı ortamdır. Bu paylaşım, iletişimle olur. Öğrencilerin
hazır bulunuşluk düzeylerinin, ilgi ve gereksinimlerinin, yeterliklerinin, imkânlarının
öğretmence; eğitsel amaçlann, araçların, düzenlenişin öğretmen kılavuzluğunda birlikte belirlenmesi, iletişimle olur.
iletişim, bu haber ve bilgilerin çok yönlü akımıdır: Öğretmenden öğrencilere, öğrencilerden birbirlerine, öğrencilerden öğretmene, çevreden hepsine. Tek yönlü iletim sıkıcıdır, dönütün yararlarından uzaktır. Öğrencileri dinleyen öğretmen, onlara neleri ne zaman söyleyeceği konusunda da ipuçları çıkarır. Öğrencilerden alınacak dönüt, öğretmenin uygun eylemleri seçmesini, amaçlara ulaşmasını kolaylaştırır, edimini artırır, çabalarını istenir ve yararlı yapar (Baba and Ace, 1989:511).

Demokratik Ortam

Öğretmenin güç durumuyla ilgili özellikler, onu, sınıfta gücü paylaşmaya, demokratik bir ortam oluşturmaya götürür. Demokrasi, grubun kendisince yönetilmesidir. Grubu yönetecek olanları seçip serbest bırakmayı değil, seçilenlerin kararlarını grubun etkilemesini de içerir. Demokrasilerde yönetilenler, yönetimin kararlannı önceden haber alabilir, tartışır, görüş ve isteklerini yönetenlere iletir, bunlar yönetilenlerce gözetilir.
Demokrasi, çoğunluğun azınlığı yönetmesi değildir. Yalnızca sayı çokluğuna
dayalı bir yönetim, çoğunluğun azınlığa hükmetmesi olur, demokrasi olmaz. Üstelik
sınıfta öğretmen çoğunluk da değildir. Demokrasi, azınlıkta kalanların görüşlerinin
dinlendiği, haklarının gözetildiği, niteliğin sayıya feda edilmediği, tartışma-uzlaşma-
anlaşma-inandırma yöntemlerinin kullanıldığı bir yönetim biçimidir, sınıfta da böyle
işlemelidir. Öğretmen böylece, öğrencileri, kendi davranışlarını düşünmeye
yargılamaya da yöneltmelidir (Cangelosi, 1988: 43).