Disiplin Oluşturma ve Kural Geliştirme

Sınıflar, öğrenme-öğretme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş özel alanlardır. Bu alanlarda eğitimsel amaçlar gerçekleştirilir. Eğitimsel amaçların gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecinde bir düzene gereksinim vardır. Bu düzeni tehdit eden her türlü değişken, sınıf içerisinde öğrenme sürecini olumsuz etkilemekte, kayıplara yol açmaktadır. Öğrenme düzeninin sağlıklı bir şekilde oluşturulması disiplin kavramı ve buna bağlı olarak kural kavramını karşımıza çıkarmaktadır.

Slaytı indirmek için: Disiplin Oluşturma ve Kural Geliştirme

Sınıfta Güdüleme

Neden bazı öğrenciler derse devam etmezler veya derse geç gelir?
Neden bazı öğrenciler dersi dinlemede isteksizdirler?
Neden bazı öğrenciler ders esnasında istenmeyen davranışlar gösterirler?
Neden bazı öğrenciler ders esnasında kendi hayal dünyasındadırlar?
Neden bazı öğrenciler sürekli teneffüs olmasını istemektedirler?

Slaytı indirmek için : Sınıfta Güdüleme

Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi

İletişimle ilgili temel kavramlar bilgisini bilebilme,
İletişim sürecinin öğelerini bilme,
İletişim sürecinde öğelerle ilgili değişkenleri öğrenme,
Öğretmen-öğrenci iletişiminde öğelerle ilgili değişkenlerden çıkarımlarda bulunabilme,
Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
Öğrencileri güdülemede içsel ve dışsal güdülemeyi kullanabilme,
Öğrencilerle iletişimde stratejiler geliştirebilme ve uygulayabilme

Slaytı indirmek için : Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi

Sınıfta Zaman Yönetimi

Yönetim süreçleri açısından zaman yönetiminin önemini bilebilme
Zamanın kendine özgü yönlerini bilebilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yaklaşımları kavrayabilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin ilkeleri kavrayabilme
Bireysel ve kurumsal zaman yönetimine ilişkin yöntem ve teknikleri kavrayabilme

Slaytı indirmek için : Sınıfta Zaman Yönetimi

Öğretimin Yöntemi

İÇİNDEKİLER
Öğretimin Yönetimi
Etkili Öğretmenler
Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi
Öğretimin Planlanması
Öğretimin Uygulanması
Derse Hazırlık
Dersin Sunumu
Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri
Dersin Kapanışı
Öğretimin Değerlendirilmesi
Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi
Öğretimin Yönetiminde Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları
Doğrudan Öğretim
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Çoklu Zeka Kuramı
Oluşturmacı Öğrenme
Problem Temelli Öğrenme

Slaytı indirmek için : Öğretimin Yöntemi

Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri

Sınıf, okul içerisinde eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği ortamdır. Öğretmen, sınıfta belirli süre içerisinde belirlenen amaçlara ulaşabilme amacı taşımaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için öğretmen yeterlikleri ile birlikte, sınıf ortamının eğitim öğretim etkinliklerine uygun düzenlenmesi gerekmektedir.
Slaytı indirmek için : Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri

Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler

Okul amaçlarının gerçekleştirilmesi sınıfın etkili yönetilmesi ile mümkündür.
Olumlu bir sınıf ve öğrenme atmosferinin oluşturulmasında bir çok değişken rol oynamaktadır. Bunlar arasında; öğretmen ve öğrencilerin geçmiş yaşantıları, ailelerin okula desteği, okulun eğitim politikaları, eğitim programları, öğretme sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyon düzeyleri gibi bir çok etken sayılabilir.

Slaytı indirmek için : Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler